Auti-Klassen

Campus De Beemden en Campus Tesse specialiseren zich in opleidingen voor jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking. Dit zijn onze auti-klassen.

Zo wil Busleyden Atheneum kinderen met autisme (ASS) alle kansen geven om hun talenten te ontwikkelen zodat ze makkelijker hun plaats kunnen innemen in onze samenleving.

1ste & 2de graad B-stroom auti-klassen | Campus De Beemden
Campus De Beemden is onze campus voor buitengewoon onderwijs. Hier richten we onze 1e graad B in op maat van kinderen met ASS. We bereiden onze leerlingen voor op verder studeren in de 2e en de 3e graad van het BSO.

1ste & 2de graad A-stroom auti-klassen | Campus Tesse
Campus Tesse is onze campus met opleidingen die typisch voorbereiden op de universiteit en de hogeschool. We richten er onze 1e graad A in op maat van kinderen met ASS. We bereiden onze leerlingen voor op verder studeren in de 2e en de 3e graad van het ASO.

EEN PLEK VOOR ELK TALENT

De auti-klassen van Busleyden Atheneum richten zich op kinderen met een diagnose ASS, die in het bezit zijn van een attest OV4 – Type 9.

De auti-klassen vind je op de campussen Pitzemburg en De Beemden. Samen met de ouders, de zorgcoördinator van de basisschool en eventueel externe begeleiders kiezen we de campus die het best aansluit bij de noden en talenten van de leerling.

NET EVEN ANDERS

De leerlingen volgen het gewone leerprogramma van het secundair onderwijs. Docenten en begeleiders met affiniteit met ASS zijn aanwezig en zullen zich hierin steeds verder professionaliseren.

De lessen gaan door in een vast, prikkelarm leslokaal. De schooldagen bevatten een duidelijke dag- en lesstructuur. Pauzes en speeltijden verlopen in alle rust. De leerstof wordt aangeboden volgens de leerstijl en onderwijsbehoefte van het kind.

We besteden bijzondere aandacht aan:

  • maatschappelijk functioneren en participeren, eventueel in een omgeving met ondersteuning.
  • vervolgonderwijs of werken in een gewone werkomgeving, eventueel met ondersteuning.

STAPSGEWIJZE UITBOUW

We bouwen onze autismevriendelijke en autismedeskundige middelbare schoolomgeving stapsgewijs uit.

Op 1 september 2018 zijn het eerste leerjaar A-stroom (in Campus Pitzemburg) en het eerste leerjaar B-stroom (in Campus De Beemden) gestart. Vanaf 1 september 2019 kwamen de tweede leerjaren erbij.

Op 1 september 2020 start het derde leerjaar en in 2021 het vierde. In deze tweede graad werken we met gedeeltelijke inclusie voor de specifieke vakken.

Vanaf de 3de graad streven we naar volledige inclusie, ondersteund door het ondersteuningsteam en de vertrouwenspersonen.

Zo bouwen we een volledig aanbod secundair onderwijs uit, passend bij kinderen met autisme.

MAG IK STARTEN IN DE AUTI-KLAS?

Onze auti-klassen behoren tot BuSO Opleidingsvorm 4 - Type 9. Hier volgen leerlingen zonder verstandelijke beperking een gewone studierichtingen uit het voltijds secundair onderwijs.

Voor inschrijving moet de leerling in het bezit zijn van een Verslag (M-Decreet) van het CLB voor deze opleidingsvorm. Uit dat verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet voldoende zijn om het kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school.

Als je dit verslag nog niet kan voorleggen, volstaat een schriftelijke verklaring van het CLB dat je het attest gaat krijgen.